(1)
Christovan Ribeiro, E. J.; DamiĆ£o Prata, S.; Rizzo, M. PO 18118 - Epidemiological Study of Ankle Fractures. SciJFootAnkle 2019, 13, 18S.